تلاوت

آیه 77 سوره فرقان استاد مصطفی اسماعیل

سوره: فرقان

آیه: 77

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 21 times, 1 visits today)