تلاوت

آیه 11 فاطر استاد حامد شاکرنژاد

سوره : فاطر

آیه : 11

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب خوانی (صبا * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 35 times, 1 visits today)