تلاوت

آیه 11 فاطر استاد حامد شاکرنژاد

سوره : فاطر

آیه : 11

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب خوانی (صبا * بیات)

آیه 24-34 سوره رحمان استاد شحات
آیه 73-75 سوره زمر استاد شحات
آیه 8-20 سوره بلد استاد مصطفی اسماعیل