تلاوت

آیه 5-16 سوره رحمان استاد محمود شحات

سوره: رحمان

آیه: 5-16

استاد: محمود شحات

مقام: چهارگاه

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 27 times, 1 visits today)