تلاوت

تلاوت سوره حمد و آیه 1-5 سوره بقره توسط مصطفی اسماعیل

سوره: حمد و بقره

آیه: (تمام سوره)‌- (1-5)

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 162 times, 1 visits today)