تلاوت

آیه 22-24 فاطر استاد حامد شاکرنژاد

سوره : فاطر

آیه : 22-24

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب خوانی (بیات * رست)

آیه 36 سوره اسرا استاد مصطفی اسماعیل
آیه 59 سوره بقره استاد مصطفی اسماعیل
سوره 64-65 آل عمران استاد مصطفی اسماعیل