تلاوت

آیه 22-24 فاطر استاد حامد شاکرنژاد

سوره : فاطر

آیه : 22-24

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب خوانی (بیات * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 18 times, 1 visits today)