تلاوت

آیه 33 احزاب استاد غلوش

سوره : بقره

آیه: 286

استاد : راغب مصطفی غلوش

مقام : رست

آیه 69 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 10-12 سوره نحل استاد محمد عمران
آیه 30-31 سوره فصلت استاد محمد عمران