تلاوت

آیه 35 سوره نور استاد محمد رفعت

سوره : نور

آیه: 35

استاد : محمد رفعت

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 30 times, 1 visits today)