تلاوت

آیه 23-24 سوره مریم استاد محمد لیثی

سوره : مریم

آیه : 23-24

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 19 times, 1 visits today)