تلاوت

آیه 27-35 سوره مریم استاد محمد لیثی

سوره : مریم

آیه : 27-35

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(رست * چهارگاه * رست)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 11 times, 1 visits today)