تلاوت

آیه 13-14 سوره اسرا استاد محمد رفعت

سوره : اسراء

آیه: 13-14

استاد : محمد رفعت

مقام : مرکب خوانی(بیات * حجاز)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 49 times, 1 visits today)