تلاوت

آیه 5-10 سوره یونس استاد محمود شحات

سوره : یونس

آیه: 5-10

استاد : محمود شحات

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 21 times, 1 visits today)