تلاوت

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره مصطفی اسماعیل

سوره: حمد و بقره

آیه: (تمام سوره) – (1-5)

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 25 times, 1 visits today)