تلاوت

آیه 43-44 سوره ق استاد مصطفی اسماعیل

سوره: ق

آیه: 43-44

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 10 times, 1 visits today)