تلاوت

آیه 6-7 سوره ق استاد مصطفی اسماعیل

سوره: ق

آیه: 6-7

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 12 times, 1 visits today)