تلاوت

آیه 1-5 سوره حمد استاد مصطفی اسماعیل

سوره: حمد

آیه: 1-5

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 49 times, 1 visits today)