تلاوت

آیه 80 سوره توبه استاد محمد رفعت

سوره : توبه

آیه: 80

استاد : محمد رفعت

مقام : سه گاه

آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 13 سوره حجرات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)