تلاوت

آیه 38 سوره نور استاد محمد رفعت

سوره : نور

آیه: 38

استاد : محمد رفعت

مقام : نهاوند

آیه 25-26 سوذه یونس استاد محمد رفعت
تلاوت سوره تکاثر توسط استاد محمد رفعت
آیه 80-81 سوره یوسف استاد محمد رفعت
(Visited 58 times, 1 visits today)