تلاوت

آیه 5 سوره تحریم استاد شبیب

سوره : تحریم

آیه: 5

استاد : محمد احمد شبیب

مقام : رست

+

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 57 times, 1 visits today)