تلاوت

تلاوت سوره تین و علق استاد شحات محمد انور

سوره : تین و علق

آیه: تمام سوره

استاد : شحات محمد انور

مقام : مرکب خوانی(رست * چهارگاه * رست)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 760 times, 1 visits today)