تلاوت

آیه 13 سوره کهف استاد حامد شاکرنژاد

سوره : کهف

آیه : 13

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب خوانی(رست * حجاز)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
(Visited 112 times, 1 visits today)