تلاوت

آیه 13 سوره کهف استاد حامد شاکرنژاد

سوره : کهف

آیه : 13

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب خوانی(رست * حجاز)

آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 1-12 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 9 سوره قصص استاد حامد شاکرنژاد
(Visited 2 times, 1 visits today)