تلاوت

آیه 25-52 سوره حاقه استاد شحات محمد انور

سوره : حاقه

آیه : 25-52

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی( بیات * حجاز)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 54 times, 1 visits today)