تلاوت

مقام نهاوند استاد محمود شحات

سوره : یوسف

آیه : 30

استاد : محمود شحات

مقام : نهاوند