تلاوت

مقطع عشاق مصری استاد مصطفی اسماعیل

سوره : بقره

آیه : 252

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : مرکب خوانی (عشاق مصری)

روایت : ورش از نافع مدنی

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 13-14 سوره فاطر استاد شحات محمد انور
آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان