تلاوت

آیه 17-18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق محمود شحات

سوره: حجرات – ق

آیه: (17-18) – (1)

استاد: محمود شحات

مقام: بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 22 times, 1 visits today)