آیات 18 سوره حجرات و 1 سوره ق مصطفی اسماعیل
آیه 1-18 سوره رحمان استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد صمطفی اسماعیل
آیات ابتدایی سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد صمطفی اسماعیل
آیه 1-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 5 سوره تحریم استاد صمطفی اسماعیل
آیه 4-5 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
آیه 5 سوره تحریم مصطفی اسماعیل
آیه 5 تحریم استاد مصطفی اسماعیل
آیه 17-19 سوره یوسف استاد محمد لیثی
آیه 95-96 سوره یوسف استاد محمد لیثی
آیه 73-75 سوره زمر و 1-5 سوره غافر استاد محمد لیثی
آیه 78-82 سوره شعرا استاد محمد لیثی