آیه 3-6 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
آیات 18 سوره حجرات و 1 سوره ق مصطفی اسماعیل
آیه 1-18 سوره رحمان استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد صمطفی اسماعیل
آیات ابتدایی سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد صمطفی اسماعیل
آیه 1-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 5 سوره تحریم استاد صمطفی اسماعیل
آیه 4-5 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
آیه 5 سوره تحریم مصطفی اسماعیل
آیه 5 تحریم استاد مصطفی اسماعیل
آیه 17-19 سوره یوسف استاد محمد لیثی
آیه 95-96 سوره یوسف استاد محمد لیثی