تلاوت

آیه 13-14 سوره فاطر استاد شحات محمد انور
آیه 11-12 سوره فاطر استاد شحات
آیه 12-16 سوره بروج استاد منشاوی
آیه 259-260 سوره بقره استاد شحات محمد انور
آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیات ابتدایی سوره بلد شحات محمد انور
آیه 119-120 سوره بقره محمد صدیق منشاوی
آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان
آیه 13-19 سوره بلد استاد شحات محمد انور