تلاوت سوره قریش استاد محمود شحات
آیه 40-45 سوره هود استاد محمود شحات
آیه 11 سوره جمعه استاد محمود شحات
آیه 1-2 سوره قریش استاد محمود شحات
آیه 25-26 سوذه یونس استاد محمد رفعت
تلاوت سوره تکاثر توسط استاد محمد رفعت
آیه 80-81 سوره یوسف استاد محمد رفعت
آیه 72 سوره توبه استاد محمد رفعت
آیه 75 سوره یوسف استاد محمد رفعت
آیه 11-12 سوره یوسف استاد محمد رفعت
تلاوت سوزناک سوره طارق استاد محمد رفعت
آیه 35 سوره نور استاد محمد رفعت
آیه 78 سوره نسا استاد محمد رفعت
آیه 62 سوره یوسف استاد محمد رفعت
آیه 25 سوره قصص استاد مصطفی اسماعیل