آیه 13-14 سوره اسراء استاد شحات محمد انور
آیه 255-256 سوره بقره شحات محمد انور
آیه 4-7 سوره بلد شحات محمد انور
آیه 9 سوره اسراء شحات
آیه 13-14 سوره اسراء شحات
آیات ابتدایی سوره اسراء با صدای استاد شحات
آیه 5-7 سوره اسراء شحات محمد انور
آیه 49-51 سوره اعراف استاد شحات محمد انور
آیه 15-17 سوره اسراء استاد شحات
آیه 43-44 سوره اعراف استاد شحات محمد انور
آیه 12-14 سوره اسراء استاد شحات
آیه 7-11 سوره اسراء استاد شحات
آیه 54 سوره اعراف شحات
آیه9 سوره اسراء استاد شحات
آیه 162-163 سوره انعام استاد شحات