بیات استاد شحات انور
تلاوت سوره اعلی توسط استاد شحات انور
قطعه شهر رمضان استاد شعیشع
مقام سه گاه استاد شعیشع
مقام رست استاد شعیشع
تلاوت سوره عادیات استاد شحات
مقام رست استاد شحات
فرازی گوش نواز از شحات
تلاوت سوره تین و علق از استاد شحات
مقطع سوره عادیات شحات