آیه 45-48 سوره احزاب استاد محمود شحات
آیه 54-58 سوره انعام استاد محمود شحات
آیه 190-191 سوره آل عمران استاد محمود شحات
آیه 45-46 سوره احزاب استاد محمود شحات
آیه 38-41 سوره احزاب استاد محمود شحات
آیه 158-186 سوره آل عمران استاد محمود شحات
آیه 25-28 سوره عبس استاد محمود شحات
آیه 37 سوره آل عمران استاد محمود شحات
آیه 61-62 سوره انعام استاد محمود شحات
مقطع تلاوت جدید سوره ابراهیم استاد محمود شحات
مقام نهاوند استاد محمود شحات