آیه 44-46 سوره طه استاد محمد رفعت
آیه 38 سوره نور استاد محمد رفعت
آیه 25-30 سوره طه استاد محمد رفعت
آیه 25-26 سوره یونس استاد محمد رفعت
آیه 19 سوره نسا استاد محمد رفعت
آیه 84-86 سوره کهف استاد محمد رفعت
آیه 34-35 سوره مریم استاد محمد رفعت
آیه 13-14 سوره اسرا استاد محمد رفعت
آیه 73 سوره بقره استاد محمد رفعت
آیه 19 سوره اسرا استاد محمد رفعت
آیه 24 سوره حاقه استاد محمد رفعت
آیه 53-56 سوره بقره استاد رفعت
آیه 8-11 سوره بلد استاد محمد رفعت
آیه 11 سوره اسرا استاد محمد رفعت
آیه 67 سوره بقره استاد محمد رفعت