تلاوت سوره شعرا استاد طاروطی
مقطع حجرات استاد طاروطی
تلاوت سوره حمد استاد طاروطی
مقام رست سوره قصص استاد طاروطی
مقام حجاز شیخ طاروطی
عبدالفتاح طاروطی سوره یوسف
مقطع نازعات استاد طاروطی
عبدالفتاح طاروطی سوره یوسف
مقام صبا عبدالفتاح طاروطی
مقطع زیبا سوره جمعه استاد طاروطی
مقام رست استاد عبدالفتاح طاروطی
تلاوت مجلسی مدثر ، قیامه استاد طاروطی
مقام صبا سوره قیامه استاد طاروطی
مقام نهاوند استاد طاروطی
مقام رست سوره انعام شیخ طاروطی
مقام صبا استاد طاروطی
مقام رست استاد طاروطی