تلاوت سوره حمد بقره استاد حصان
آیه 18-24 حاقه استاد حصان
آیه 84-85 * 105-106 اسراء استاد حصان
آیه 8-11 سوره انسان استاد حصان
آیه 1-4 سوره انفال استاد حصان
آیه 104 سوره انبیاء استاد حصان
آیه 110-111 سوره انبیاء محمد عبدالعزیز حصان
آیه 104 سوره انبیاء استاد حصان مقام بیات
آیه 104 سوره انبیاء استاد حصان
آیه 97-103 سوره انبیاء استاد حصان
آیه 30 سوره انبیاء استاد حصان
آیه 92-97 سوره انبیاء محمد عبدالعزیز حصان
آیه 12-13 سوره انفال محمد عبدالعزیز حصان
آیه 13 سوره فاطر استاد حصان
مقام رست استاد حصان آیه 59 سوره انعام