مقطع عشاق مصری استاد مصطفی اسماعیل
مقطع تلاوت زیبای استاد لیثی
مقطع تلاوت زیبای سید جواد حسینی سوره رحمن
تلاوت یک نفس حمد – بقره سید جواد حسینی
مقطع نهاوند استاد حامد شاکرنژاد
مقطع حزین عبدالناصر حرک
مقطع محمود صابر به تقلید از شیخ محمد رفعت
مقام نهاوند استاد محمود شحات
مرکب خوانی استاد محمود شحات سوره یوسف