آیات ابتدایی سوره نسا استاد محمد لیثی
آیه 72-76 سوره نحل استاد محمد لیثی
آیه 26-27 سوره نازعات استاد لیثی
آیه 62-64 سوره یونس استاد محمد لیثی
آیه 26-27 سوره نازعات استاد محمد لیثی
آیه 85-88 سوره یوسف استاد محمد لیثی
آیه 38 توره توبه استاد محمد لیثی
آیه 15 سوره شعرا استاد محمود شحات
آیه 24-39 سوره طه استاد محمود شحات
آیه 7-12 سوره شعرا استاد محمود شحات
آیه 128-129 سوره توبه استاد محمود شحات
آیه 30-35 سوره طه استاد محمود شحات
آیه 73-74 سوره زمر استاد محمود شحات
آیه 128 سوره توبه و آیه ابتدایی سوره یونس محمود شحات
آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمود شحات