مقطع سوره بقره از سعید زناتی
سوره علق استاد شعیشع
تلاوت مجلسی مدثر ، قیامه استاد طاروطی
مقطع سوره ابراهیم از استاد حمدی زامل
مقطعی شورانگیز از استاد حمدی زامل سوره واقعه
مقطعی زیبا از استاد حمدی زامل سوره هود
تلاوت سوره بلد استاد عبدالفتاح طاروطی
مقطع عشاق مصری استاد مصطفی اسماعیل
مقطع محمود صابر به تقلید از شیخ محمد رفعت
مرکب خوانی استاد محمود شحات سوره یوسف