آیه 65-70 سوره زمر استاد متولی عبدالعال

تلاوتآیه 65-70 سوره زمر استاد متولی عبدالعالسوره : زمرآیه: 65-70استاد : متولی عبدالعالمقام : مرکب خوانی( نهاوند * رست)قبلی بعدیآیه 35-41 سوره ابراهیم استاد متولی عبدالعالآیه 1-5 سوره ضحی استاد عبدالباسطآیه…

ادامه خواندنآیه 65-70 سوره زمر استاد متولی عبدالعال

آیه 65-66 سوره زمر استاد متولی عبدالعال

تلاوتآیه 65-66 سوره زمر استاد متولی عبدالعالسوره : زمرآیه: 65-66استاد : متولی عبدالعالمقام : مرکب خوانی(نهاوند * رست)قبلی بعدیآیه 196 سوره بقره استاد متولی عبدالعالآیه 65-70 سوره زمر استاد متولی عبدالعالآیه…

ادامه خواندنآیه 65-66 سوره زمر استاد متولی عبدالعال

آیه 35-41 سوره ابراهیم استاد متولی عبدالعال

تلاوتآیه 35-41 سوره ابراهیم استاد متولی عبدالعالسوره : ابراهیمآیه: 35-41استاد : متولی عبدالعالمقام : مرکب خوانی(سه گاه * بیات)قبلی بعدیآیه 41-45 سوره ق و آیه 1-3 سوره قریشآیه 65-70 سوره زمر…

ادامه خواندنآیه 35-41 سوره ابراهیم استاد متولی عبدالعال

آیه 196 سوره بقره استاد متولی عبدالعال

تلاوتآیه 196 سوره بقره استاد متولی عبدالعالسوره : بقرهآیه: 196استاد : متولی عبدالعالمقام : سه گاهقبلی بعدیآیه 44-46 سوره احزاب استاد عمرانآیه 65-66 سوره زمر استاد متولی عبدالعالآیه 24-25 سوره نازعات…

ادامه خواندنآیه 196 سوره بقره استاد متولی عبدالعال

آیه 41-45 سوره ق و آیه 1-3 سوره قریش

تلاوتآیه 41-45 سوره ق و آیه 1-3 سوره قریشسوره : ق - قریشآیه: (41-45) - (1-3)استاد : متولی عبدالعالمقام : مرکب خوانی(سه گاه * بیات)قبلی بعدیآیه 44-46 سوره احزاب استاد عمرانآیه…

ادامه خواندنآیه 41-45 سوره ق و آیه 1-3 سوره قریش

آیه 39 سوره آل عمران استاد متولی عبدالعال

تلاوتآیه 39 سوره آل عمران استاد متولی عبدالعالسوره : آل عمرانآیه: 39استاد : متولی عبدالعالمقام : سه گاهقبلی بعدیآیه 15 سوره شوری متولی عبدالعالآیه 10 سوره مریم استاد عبدالباسطآیه 24-25 سوره…

ادامه خواندنآیه 39 سوره آل عمران استاد متولی عبدالعال

آیه 15 سوره شوری متولی عبدالعال

تلاوتآیه 15 سوره شوری متولی عبدالعالسوره : شوریآیه: 15استاد : متولی عبدالعالمقام : رستقبلی بعدیآیه 102 سوره صافات متولی عبدالعالآیه 39 سوره آل عمران استاد متولی عبدالعالآیه 24-25 سوره نازعات استاد…

ادامه خواندنآیه 15 سوره شوری متولی عبدالعال

آیه 102 سوره صافات متولی عبدالعال

تلاوتآیه 102 سوره صافات متولی عبدالعالسوره : صافاتآیه: 102استاد : متولی عبدالعالمقام : رستقبلی بعدیآیه 10 سوره شوری استاد متولی عبدالعالآیه 15 سوره شوری متولی عبدالعالآیه 24-25 سوره نازعات استاد مصطفی…

ادامه خواندنآیه 102 سوره صافات متولی عبدالعال

آیه 73 سوره زمر استاد متولی عبدالعال

تلاوتآیه 73 سوره زمر استاد متولی عبدالعالسوره : زمرآیه: 73استاد : متولی عبدالعالمقام : رستقبلی بعدیآیه 10 سوره شوری استاد متولی عبدالعالآیه 15 سوره شوری متولی عبدالعالآیه 24-25 سوره ذاریات استاد…

ادامه خواندنآیه 73 سوره زمر استاد متولی عبدالعال

آیه 10 سوره شوری استاد متولی عبدالعال

تلاوتآیه 10 سوره شوری استاد متولی عبدالعالسوره : شوریآیه: 10استاد : محمد عبدالعالمقام : رستقبلی بعدیآیه 125 سوره بقره استاد متولی عبدالعالآیه 102 سوره صافات متولی عبدالعالآیه 24-25 سوره نازعات استاد…

ادامه خواندنآیه 10 سوره شوری استاد متولی عبدالعال

آیه 125 سوره بقره استاد متولی عبدالعال

تلاوتآیه 125 سوره بقره استاد متولی عبدالعالسوره : بقرهآیه: 125استاد : متولی عبدالعالمقام : رستقبلی بعدیآیات ابتدایی سوره غافر متولی عبدالعالآیه 10 سوره شوری استاد متولی عبدالعالآیه 24-25 سوره نازعات استاد…

ادامه خواندنآیه 125 سوره بقره استاد متولی عبدالعال

آیات ابتدایی سوره غافر متولی عبدالعال

تلاوتآیات ابتدایی سوره غافر متولی عبدالعالسوره : غافرآیه: 1-3استاد : متولی عبدالعالمقام : رستقبلی بعدیآیه 40-42 سوره احزاب استاد شعبان صیادآیه 125 سوره بقره استاد متولی عبدالعالآیه 24-25 سوره نازعات استاد…

ادامه خواندنآیات ابتدایی سوره غافر متولی عبدالعال

آیه 31-34 سوره ابراهیم استاد متولی عبدالعال

تلاوتآیه 31-34 سوره ابراهیم استاد متولی عبدالعالسوره : ابراهیمآیه: 31-34استاد : متولی عبدالعالمقام : مرکب خوانی(حجاز * رست)قبلی بعدیآیه 11-15 سوره حاقه استاد متولی عبدالعالآیه 1-3 سوره تین استاد عبدالباسطآیه 24-25…

ادامه خواندنآیه 31-34 سوره ابراهیم استاد متولی عبدالعال

آیه 11-15 سوره حاقه استاد متولی عبدالعال

تلاوتآیه 11-15 سوره حاقه استاد متولی عبدالعالسوره : حاقهآیه: 11-15استاد : متولی عبدالعالمقام : ترکیب عجم و صباقبلی بعدیآیه 169-172 سوره آل عمران استاد متولی عبدالعالآیه 31-34 سوره ابراهیم استاد متولی…

ادامه خواندنآیه 11-15 سوره حاقه استاد متولی عبدالعال

آیه 169-172 سوره آل عمران استاد متولی عبدالعال

تلاوتآیه 169-172 سوره آل عمران استاد متولی عبدالعالسوره : آل عمرانآیه: 169-172استاد : متولی عبدالعالمقام : مرکب خوانی(بیات * رست * سه گاه * بیات)قبلی بعدیآیه 1-6 سوره مریم استاد متولی…

ادامه خواندنآیه 169-172 سوره آل عمران استاد متولی عبدالعال